भारतीय ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण का वैज्ञानिक सरल उपाय

भारतीय ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण का वैज्ञानिक सरल उपाय।

भारतीय ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण का वैज्ञानिक सरल उपाय अश्वत्थमेकम् पिचुमन्दमेकम् न्यग्रोधमेकम् दश चिञ्चिणीकान्। कपित्थबिल्वाऽऽमलकत्रयञ्च पञ्चाऽऽम्रमुप्त्वा नरकन्न पश्येत्।। — स्कंदपुराण अश्वत्थः = पीपल (100% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है) पिचुमन्दः =… Read more